Εμφάνιση e-abstract


Κωδικός: 131,   Τελευταία τροποποίηση: 25/5/2007
Θεματική ενότητα: - Η Υπερηχογραφία στο Νεφρό, τους Ουρητήρες και την Ουροδόχο Κύστη

Τίτλος:


Συμπαγείς βλάβες νεφρών: καλοήθεις: αγγειομυολίπωμα, ογκοκύτωμα. Κακοήθεις: αδενοκαρκίνωμα, λεμφώματα.

Ομιλητές:

Ε. Σκουληκάρης


Περίληψη :


Καλοήθεις:

Αγγειομυολίπωμα:
     Το αγγειομυολίπωμα είναι όγκος που αποτελείται από αγγεία, μύες και λίπος. Αποτελεί το 2–6,4% όλων των όγκων των νεφρών. Είναι το πιο συχνό καλόηθες νεόπλασμα των νεφρών. Παρατηρείται πιο συχνά σε γυναίκες της μέσης ηλικίας. Δεν εξαλάσσεται και σπάνια προκαλεί συμπτώματα.
     Υπαερηχογραφικά εμφανίζονται ως ομοιογενής καλά περιγεγραμμένη φλοιική μάζα με ηχογένεια όμοια με του νεφρικού λίπους. Χαρακτηριστικά στο 20-30% των αγγειομυολιπωμάτων παρατηρείται κάποιου βαθμού ακουστική σκιά. Επίσης σπάνια περιέχει κυστικά μέρη.

Ογκοκύτωμα:
     Το ογκοκύτωμα είναι ένα είδος νεφρικού αδενώματος με μεγάλα επιθηλιακά κύτταρα, πλούσια σε δικτυωτό ηωσινόφιλο κυτόπλασμα. Αντιστοιχούν στο 5% των νεφρικών νεοπλασμάτων.
     Υπερηχογραφικά η απεικόνιση τους δεν είναι συγκεκριμμένη και συχνά συγχέονται με τα νεοπλάσματα των νεφρικών κυττάρων.


Κακοήθεις:

Αδενοκαρκίνωμα:
     Το καρκίνωμα των νεφρικών κυττάρων αποτελεί περίπου το 90% των πρωτοπαθών κακοηθειών του νεφρού και η πιο συχνή συμπαγής νεφρική μάζα στους ενήλικες (αναλογία ανδρών- γυναικών 2:1)
     Υπερηχογραφικά το 50% είναι υπερηχογενή σε σύγκριση με το φυσιολογικό γειτονικό νεφρικό παρέγχυμα, 40% ελαφρά περισσότερο ηχογενή ενώ 10% σημαντικά υπεηχογενή όμοια με την ηχογενητικότητα του νεφρικού κόλπου. 30% ισοηχογενή και 10% υποηχογενή. Πολλά νεφρικά νεοπλάσματα είναι πολύπλοκα, συμπαγή με διαχυτα κυστικά τμήματα ή συμπαγή με αιμορραγικές ή νεκρωτικές περιοχές. 20 περιέχουν επασβεστώσεις. Η ανίχνευση αιματικής ροής σε συμπαγή σύνθετη κυστική αλλοίωση συνηγορεί υπέρ κακοήθειας.

Λεμφώματα:
     Τα λεμφώματα στην πλειοψηφία τους παρατηρούνται σε γενικότερη πάθηση, από αιματογενή διασπορά ή απευθείας από παρακείμενους λεμφαδένες. Προσβάλλονται συνήθως και οι δύο νεφροί, και ιδίως οι ασθενείς με μη Hodgkin λέμφωμα.
     Υπερηχογραφικά το πιό συχνό εύρημα είναι πολλαπλές υπόηχες μάζες και στους δύο νεφρούς, που μπορεί να μοιάζουν με κύστεις. Η έλλειψη ακουστικής ενίσχυσης αποτελεί ένα στοιχείο ότι είναι συμπαγής και όχι κυστική. Ο όγκος αναπτύσσεται στο περινεφρικό λίπος και περιβάλλει μερικώς ή ολοκληρωτικά το νεφρό.


Βιβλιογραφία:

1. William D. Middleton, Alfred B. Kurtz, Barbara S. Hertzberg: Ultrasound the requisites. 2nd ed. Elsevier Mosby 2004
2. William E. Brant, Clyde A. Helms: Fundamentals of Diagnostic Radiology. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins 2007
3.Henry B Armah Ming Yin , Uma NM Rao and Anil V Parwani :Angiomyolipoma with epithelial cysts (AMLEC): a rare but distinct variant of angiomyolipoma Diagnostic Pathology 2007, 2:11 doi:10.1186/1746-1596-2-11
4.Jorge A. Garcia, MD and Brian I. Rini, MD:Recent Progress in the Management of Advanced Renal Cell Carcinoma CA Cancer J Clin 2007; 57:112-125
Video:

   
Εικόνα 1: Ανατομικό σχήμα: Αδενοκαρκίνωμα του νεφρού

Εικόνα 1: Ανατομικό σχήμα: Αδενοκαρκίνωμα του νεφρού

Εικόνα 3: Επιμήκεις τομές: Αδενοκαρκίνωμα του νεφρού

Εικόνα ,4: Επιμήκεις τομές: Αδενοκαρκίνωμα του νεφρού

Εικόνα 5: Επιμήκεις τομές στους νεφρούς: Αγγειομυολίπωμα

Εικόνα 6: Επιμήκεις τομές στους νεφρούς: Αγγειομυολίπωμα

Εικόνα 7:  Επιμήκεις τομές: Αδενοκαρκίνωμα του νεφρού

Εικόνα 8:  Επιμήκεις τομές: Αδενοκαρκίνωμα του νεφρού


Copyright by HSUMB